Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Seminarier

Åhörare vid ett WE-seminarium. Öppna seminarium för att sprida kunskap

WE anordnar med jämna mellanrum öppna seminarier för att sprida kunskap och skapa möjlighet till dialog mellan forskare och praktiker inom aktuella frågor som rör arbete och sysselsättning.

Alla intresserade är välkomna att delta!

För anmälan och mer information om kommande aktiviteter se kalendariet.

Du kan anmäla dig för att få injudningar till seminarierna via epost: Prenumera på utskick ifrån WE

Genomförda seminarier och aktiviteter

Nedan kan du läsa om våra tidigare seminarier och aktiviteter. Vill du ta del av presentationerna för respektive seminarie, kontakta Caroline Petersson på Wexsus, caroline.petersson@wexsus.se.

2023

Seminarium 2023-12-06: Framtidens forskning om arbete och styrning inom vård och omsorg
I Sverige lever vi allt längre, och även om vi är allt friskare så innebär detta ändå att vi kommer att behöva omsorg på ålderns höst. Samtidigt så blir det proportionerligt allt färre i arbetsför ålder som får ta ansvar för att vårda och ta hand om den åldrande befolkningen. På samma gång går den medicinska utvecklingen framåt, och fler och fler åkommor kan behandlas, vilket ökar mängden vård som kan erbjudas.

Det här webbinariet fokuserade på hur framtidens arbete inom vård och omsorg kommer att se ut. Föreläsare var: Helena Vallo Hult, Högskolan Väst, Karl Maack, Göteborgs Universitet och Helena Håkansson, Göteborgs Universitet

Seminarium 2023-11-20: Att arbeta med utbildning efter corona: Digital undervisnings inverkan på arbete och motivation
Corona-pandemin påverkade vår vardag på många olika sätt. För lärare, elever och studenter världen över innebar den stora förändringar i det dagliga arbetet. På vissa håll i världen stängdes möjligheten till utbildning av helt. I Sverige höll skolor och högskolor öppet, men övergick för de äldre eleverna och studenterna helt eller delvis till digital undervisning. På det här seminariet presenterades konsekvenser detta fick för lärares, elevers, och studenters arbete och motivation och hur  framtidens digitalisering av skola och undervisning kan ut i pandemins spår. Föreläsare var: Gun-Britt Wärvik, professor i pedagogik, Göteborgs universet, Adrian Mehic, forskare i nationalekonomi, Lunds universitet och Mona Lundin, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Seminarium 2023-09-21: Förändringar i yrkesstrukturen, arbetsorganisationer och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden i vågorna av digitaliseringen
Under de senaste decennierna har frågor ställts om hur den pågående digitaliseringen påverkar vilka yrkesgrupper som är växande eller minskande, och hur arbetsorganisationer påverkas av den digitala utvecklingen – leder det till tryggare eller osäkrare jobb och vilka kompetenser efterfrågas? Dessutom finns en oro hur olika sociala kategorier och grupper påverkas. 

I ett sexårigt forskningsprojekt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet har frågor som dessa legat i centrum. Vid detta WE-seminarium presenterades några av resultaten från projektet. Föreläsare på seminariet var: Tomas Berglund, professor, Göteborgs universitet, Anna Hedenus, docent och Erica Nordlander, universitetslektor, Göteborgs universitet Gabriella Elgenius, professor Göteborgs universitet och Denis Frank, docent, Göteborgs universitet

Seminarium 2023-05-23: Jämställd rekrytering till välfärden
Tillsammans med Reväst. Välfärden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera, utveckla och behålla sin personal. Stora delar av välfärden är dessutom kvinnodominerad med sämre lön- och karriärmöjligheter än i manligt dominerad privat sektor. På det här seminariet presenterade Jämställdhetsmyndigheten en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, tillsammans med förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Efter detta fick Rebecka Arman, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, presentera resultat från ett om hur man jobbar med mentorsprogram inom bristyrken i offentlig sektor för att få både yngre och äldre medarbetare att stanna kvar i yrket. Deltagande på seminariet var Sara Andersson, Malin Allert, och Evelina Johansson från Jämställdhetsmyndigheten, Rebecka Arman, docent företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Camilla Nilsson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen, och Matilda Eriksson, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland.

Seminarium 2023-04-25 Livslångt lärande i arbetslivet
Livslångt lärande kan vara en lösning på en mängd aktuella problem. Många branscher brottas med kompetensbrist, där en lösning skulle kunna vara att utbilda befintlig personal. Samtidigt blir befolkningen allt äldre, och många personer kommer behöva jobba upp i åldrarna. Det finns också förväntningar på den enskilde medarbetaren att engagera sig i lärande och kompetensutveckling för att vara värdefull på framtidens arbetsmarknad. Vad kan organisationer, chefer, och medarbetare göra för att skapa möjligheter för livslångt lärande på arbetsplatsen? Vilka lärdomar kan forskningen bidra med? På det här seminariet diskuterade vi hur man kan organisera för lärande på arbetsplatsen, och vilka utmaningar och möjligheter som följer på detta. På seminariet deltog Cecilia Bjursell, Professor i Pedagogik, Jönköping University, Per-Erik Ellström, Professor i Pedagogik, Linköpings universitet, och Jonas Olofsson, professor i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning, Malmö Universitet.

Seminarium 2023-03-28: Att arbeta åldersmedvetet i arbetslivet
Antalet personer i arbetsför ålder minskar och många branscher har stora problem med kompetensbrist. Samtidigt är vi friskare och lever längre än någonsin, och förväntas därför jobba allt längre upp i åldrarna i framtiden. Hur kan organisationer arbeta åldersmedvetet för att rekrytera och behålla kompetens långt upp i åldrarna? Och vad är viktigt för att folk ska vilja fortsätta att arbeta som äldre? Det finns goda skäl till att arbeta med att skapa ett arbetsliv för alla åldrar. På det här seminariet diskuterade vi hur man kan jobba åldersmedvetet i arbetslivet och vilka utmaningar och möjligheter som följer på detta. Talare: Robin Jonsson, Göteborgs Universitet, Karin Bryngelsson, Göteborgs Stad, Ewa Wikström, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Isabelle Hansson, Göteborgs Universitet.

Seminarium 2023-02-21: Tillförlitlig styrning och organisering av välfärd. Hur bör välfärden styras och organiseras i framtiden?
Under de senaste årtiondena har styrningen och organiseringen av vård, skola och omsorg blivit allt mer omdebatterad. Tillitsdelegationen från år 2016 sågs som en lösning på en välfärd som hade blivit för central- och regelstyrd, där de som jobbade i välfärden hade blivit fråntagna sitt handlingsutrymme och fått begränsa sitt yrkesutövande. Idén om tillitsbaserad ledning och styrning har sedan dess satt avtryck i den offentliga sektorn. Men är det verkligen bristande tillit som är problemet i välfärden? Och löses dessa problem med tillitsbaserat ledarskap som det nu utövas inom offentlig sektor? På det här seminariet diskuterade Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, och Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, dessa frågor. 

2022

Seminarium 2022-12-05: Attraktiva arbetsplatser i besöks- och upplevelseindustrin: kompetensförsörjning, karriärvägar, och framtiden efter pandemin
Turism och besöksnäringen har en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning i hela landet. Besöksnäringen är en viktig arbetsgivare där många får sitt första jobb, men också en bransch där många jobbar hela sina yrkesliv. Besöksnäringen var en av de branscher som drabbades hårdast av pandemin när hotell och restauranger tvingades stänga, och många blev av med jobbet. Nu brottas branschen med utmaningar inför framtiden: hur ska man locka tillbaka kompetenta medarbetare? Och hur ska man bli en bransch där kompetenta medarbetare vill jobba hela sina yrkesliv?
På det här hybridseminariet deltog Linda Sturk, Turistrådet Västsverige, Johan De Paoli, Göteborg och Co, Robert Hagsten, Lisebergs Akademi, Susanna Heldt Cassel, professor i Kulturgeografi, Högskolan Dalarna. Seminariet modererades av Katarina Thorstensson, Göteborg och Co. Seminariet genomfördes tillsammans med Centrum för turism.

Seminarium 2022-10-17: Välfärdens nya kontrollprofessioner. Från stödjande uppdrag till övervakning?
Traditionellt har välfärdsstaten ansetts vila på två ben, där det ena utför kontroll och är mer repressivt, såsom polis och övrigt rättsväsende. Det andra benet utgörs av en mer omsorgsinriktad välfärd med fokus på att hjälpa, stödja och utveckla medborgarna, såsom vård och utbildning. På senare år har forskningen visat att det skett en förskjutning inom och mellan dessa ben där kontroll, krav och skyldigheter brett ut sig även om välfärdsstatens ”mjukare” verksamheter. Hur påverkar det dem som jobbar inom dessa välfärdsprofessioner? Och hur påverkar det samhället i stort?
På det här seminariet som arrangerades tillsammans med Centrum för välfärdsstudier (CVS), Högskolan i Borås, diskuterade vi den här utvecklingens konsekvenser och satte ett särskilt fokus på socialarbetares, arbetsförmedlares och handläggare på Försäkringskassans arbete. Tre föreläsare medverkade: Tora Nord, Högskolan i Borås, Kerstin Jacobsson, Göteborgs Universitet och Kerstin Svensson, Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Moderator: Maria Norbäck, föreståndare WE.

Seminarium 2022-09-29: Medlemsutveckling hos fackförenignar och arbetsgivarorganisationer
Väl känt är att den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att parterna tämligen självständigt bestämmer villkor och löner på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Modellen vilar på att parterna är välorganiserade och har medlemmar över stora delar av arbetsmarknaden. Om medlemsanslutningen skulle börja svikta så förlorar denna modell legitimitet och krav på lagstiftning kan resas för att skydda arbetare i mer oreglerade delar av arbetsmarknaden. Men hur ligger det egentligen tilll? Hur har medlemsutvecklingen bland fackföreningar och arbetsgivarorganisationer sett ut på lång sikt och under de senaste åren?
Vid detta seminarium fördjupade vi oss i frågan om fackligt medlemskap. Vi fokuserade på nyligt publicerad forskning om den svenska arbetsmarknadsmodellen och trender i anslutningsgrad. Här analyserades generations- och åldersskillnader kopplat till benägenheten att vara fackligt ansluten, samt betydelsen av institutionella faktorer, främst vårt a-kassesystem, för incitamenten för fackligt medlemskap. Deltagande var Anders Kjellberg, Lunds Universitet, Erik Vestin, Göteborgs Universitet, Patrik Vulkan, Göteborgs Universitet och Jayeon Lindellee, Lunds och Göteborgs Universitet. Moderator: Tomas Berglund vice föreståndare WE.

Seminarium 2022-09-06: Att arbeta i små- och medelstora företag: Möjligheter och utmaningar

Små och medelstora företag (SME) är viktiga både för länders ekonomi och som arbetsgivare. Inom OECD sysselsätter SME:s över 60% av arbetskraften och genererar 50-60% av bruttonationalprodukten. I Sverige står SME:s för ungefär 65% av antalet anställda i privat sektor, och de står för fyra av fem nya jobb som skapas. SME:s är därför betydelsefulla arbetsgivare där många får sitt första jobb, jobbar hela sina yrkesliv, och gör karriär. Det finns rikligt med kompetens och innovationer ute i Sveriges alla små- och medelstora företag. Men det finns också utmaningar såsom svårigheter att hitta personal med rätt kompetens, utmaningar att skapa en lärande organisation, och begränsade resurser att lägga på innovation.
Trots att SME:s alltså är oerhört viktiga för Sveriges ekonomi så uppmärksammas SME relativt sällan i media och i den undervisning som bedrivs på landets många ekonomiutbildningar. Det här seminariet ämnade råda bot på detta! Tre talare med fokus och expertis inom SME medverkade: Jonas Fasth, forskare på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Anette Johansson, forskare på Högskolan i Jönköping och Marcus Nordanstad, Connect Väst. I paneldiskussionen deltog också Leif Pehrson, Industrial Development Center (IDC) West Sweden AB.

Seminarium 2022-06-22 AI och arbetsmiljö: Vad vet vi?
Digitalisering, automatisering och artificiell intelligens förändrar hur många organisationer arbetar, vilket därmed också påverkar människors arbetsmiljö. Många forskare ser den nya tekniken som början på en ny teknisk era, som kommer att påverka både individer, arbetsplatser, organisationer och samhället i stort. Alla verksamheter kommer att påverkas: hälso-och sjukvård, tillverkningsindustrin, service-sektorn, skolan – listan kan göras lång. Därför är det viktigt att förstå och skapa kunskap om hur tekniken påverkar människors arbetsförhållanden och arbetsmiljö, för att kunna jobba förebyggande med arbetsmiljö inom alla verksamheter som inför ny teknik.
Det här webbinariet byggde på rapporten Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön, en kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. På webbinariet medverkade: Pierre Svensson, Regionchef Göteborg Unionen, Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv, Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Svenska Transportarbetarförbundet, Magdalena Stadin, Uppsala Universitet och Elena Raviola, Göteborgs Universitet.

Läs rapporten

 

Seminarium 2022-04-28: Hur står det till med jämställdheten på arbetsmarknaden?
Trots att Sverige på många sätt är ett av världens mest jämställda länder, så har vi en ojämställd arbetsmarknad. Mindre än en femtedel av Sveriges arbetskraft jobbar inom en bransch där det är jämställt såtillvida att det jobbar ungefär lika många kvinnor som män inom branschen. Denna ojämställdhet börjar redan i utbildningen, och fortsätter livet ut. Det ojämställda arbetslivet leder också till ekonomisk ojämställdhet i form av löner och pensioner. Varför ser det ut på detta sätt och vad kan vi göra åt det?
På seminariet presenterar utredare från Jämställdhetsmyndigheten två nya rapporter: Ekonomisk jämställdhet - en uppföljning av senare års utveckling av det jämställdhetspolitiska delmålet och Val efter eget kön - en kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval. Medverkande: Sara Andersson, Malin Allert och Jakob Lindahl från Jämställdhetsmyndigheten samt Nanna Gillberg, Göteborgs Universitet. Seminariet genomfördes i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Reväst.

Läs rapporterna

Seminarium 2022-04-06: Hur man jobbar med arbetsintegrerat lärande i industrin
Industrin står inför stora utmaningar. Inom stora delar av Sveriges industrier sker omställning till digitalisering och en mer miljömässigt hållbar produktion. Samtidigt behöver alla medarbetare utvecklas i takt med dessa förändringar. AI och annan teknologi tränger in på industrins arbetsplatser och smarta IT-system kräver smarta människor. Det behövs en hållbar hantering av personalens kognitiva förmågor, yrkeskunnande och arbetsplatsrutiner i samband med teknologiutveckling och digitalisering.
På högskolan i Väst har man länge specialiserat sig på arbetsintegrerat lärande. På detta seminarium diskuterar tre forskare hur man kan arbeta med lärande i en industri i snabb förändring. Medverkande: Ulrika Lundh Snis och Monika Hattinger, Högskolan Väst och Anders Sandblad, Combitech AB.
 

Seminarium 2022-03-15: Arbete i pandemins skugga: Hur de bortglömda professionerna i periferin gjorde jobbet under pandemin
Under pandemin har många människor jobbat hårt och engagerat för att få samhället att fungera trots en osäker och snabbt föränderlig situation. Inte minst vården har fått välförtjänt uppmärksamhet och erkännande för sitt viktiga arbete. Det som inte uppmärksammats lika mycket är det betydelsefulla arbete som andra välfärds-professioner utfört under pandemin. Lärare, socionomer, fritidspedagoger, bibliotekarier, farmaceuter: listan är lång på alla professioner som visat på både uppfinningsrikedom och som tagit stort ansvar för att få Sverige att fungera under de senaste två åren.
På detta webbinarium pratar vi om några av de professioner i periferin som använt sitt professionella kunnande för att på innovativa sätt kunna fortsätta att utföra sitt arbete under pandemin. Medverkande: Josef Pallas Uppsala Universitet, Elena Raviola, Göteborgs Universitet, Karin Berglund och Anna Wettermark, Stockholms Universitet samt Christina Mauléon, Högskolan i Borås.
 

Seminarium 2022-02-24: Framtidens kontorsarbete: hur ska arbetet organiseras efter pandemin?
Pandemin har förändrat många saker, inte minst för Sveriges många kontorsarbetare. Under pandemin har många medarbetare flyttat hem kontoret och i hela Sverige har människor suttit vid köksbord, i barnrum och i egna arbetsrum och arbetat. Nya digitala verktyg och distansarbete har blivit saker som många vant sig vid. Även om det har sina nackdelar så har både medarbetare och organisationer också sett de många fördelarna med ett mer flexibelt sätt att arbeta. Många organisationer funderar nu på hur framtidens kontor ska utformas och framtidens kontorsarbete ska organiseras. Vid det här seminariet diskuteras frågan om framtidens kontorsarbete i pandemins spår. Medverkande: Nanna Gillberg, forskare vid GRI, Göteborgs universitet, Anne-Marie Hultberg och Maral Babapour Chafi, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen samt Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket.
 

2021
 

Seminarium 2021-12-02: Är det en bra idé att ge anställda möjlighet att välja deltid?
År 2015 beslutade Göteborg stad att införa ”rätt till heltid med möjlighet att arbeta deltid” vilket ger alla anställda goda möjligheter att gå ner i arbetstid. Vetenskapliga analyser av reformen publiceras nu i den populärvetenskapliga rapporten “Om att kunna välja förkortad arbetstid”. Vilka motiv har de anställda som har valt att gå ner i arbetstid och lön, och vilka för- och nackdelar upplever de? Hur tycker linjecheferna att det fungerar? Vad händer med jämställdheten? Medverkande: Tina Liljedahl Scheel, HR-Direktör, Göteborg stad, Lotta Dellve, Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Jörgen Larsson, Docent, Institutionen för Rymd, Geo och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola samt Lena Byström, Ombudsman, Fackföreningen Kommunal.
 

Seminarium 2021-11-18: Chefers förebyggande arbetsmiljöinsatser
Förebyggande arbetsmiljöinsatser är av stor vikt för att skapa en bra arbetsmiljö där både medarbetare mår bra och där organisationen i stort fungerar. Cheferna har en central roll att spela i detta arbete. Men hur gör man egentligen när man bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete? Detta arbete kan dessutom vara extra svårt i komplexa organisatoriska miljöer, såsom inom offentlig sektor, där många olika parametrar spelar in och där personalen dagligen ställs inför en mängd olika krav och utmaningar.
På detta WE-seminarium redogör tre forskare om projekt som på olika sätt undersökt chefers förebyggande arbetsmiljöinsatser för att förebygga ohälsa bland medarbetare. Medverkande: Ewa Wikström, Professor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet samt Monica Bertilsson, lektor vid Avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin, Göteborgs Universitet
 

Seminarium 2021-10-28: Hur kan kommuner arbeta för att stödja arbetsintegration av utlandsfödda?
Integration av utrikesfödda är en av vår tids största utmaningar. Ökad migration i kombination med högre arbetslöshet, sämre arbetsvillkor och större utanförskap i samhället bland utrikesfödda, har förstärkt behovet av bättre fungerande insatser för integration. Här är kommunerna viktiga. På detta seminarium kommer tre roller som kommunen har i arbetsmarknadsintegration att diskuteras: kommuner som upphandlare, kommuner som arbetsgivare, och kommuner som samarbetspartner med civilsamhället.
Under seminariet samtalar tre forskare med en panel med aktörer från kommun, region och civilsamhälle utifrån frågor såsom hur offentlig upphandling kan användas för att främja arbetsintegration, och vilka problem och möjligheter som detta medför. Hur kan kommuner fungera som arbetsgivare och vad finns det för goda exempel på detta? Och hur kan civilsamhället och kommuner samarbeta för att främja alla medborgares möjlighet till meningsfull sysselsättning? Medverkande: Emma Ek Österberg, Docent i offentlig förvaltning och Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs Universitet, Maria Norbäck, Docent i företagsekonomi, Göteborgs Universitet, Pernilla Svebo, Styrelseordförande för Vägen Ut-kooperativen i Göteborg samt Helene Blennermark Zendegani, Verksamhetsledare på Bostads AB Poseidon i Göteborg.
 

Seminarium 2021-10-05: Kompetensförsörjning och livslångt lärande
I Sverige, och även internationellt, uppmärksammas alltmer olika kompetens- och kvalifikationsbehov hos arbetskraften. Det handlar dels om de bristyrken som redan idag inte kan fyllas av tillräckligt kvalificerade sökande, en situation som riskerar att förvärras av den strukturomvandling genom digitalisering och grön omställning som många ser komma. Men det handlar också om de som saknar tillräckliga kunskaper för att få en trygg förankring på arbetsmarknaden. Hur åtgärderna skall se ut för att rusta medborgarna med tillräckliga kunskaper för att kunna möta arbetsmarknadens krav är en återkommande stridsfråga.
Vid det här seminariet skall vi beröra frågor såsom vems är ansvaret för att adekvata utbildningar finns, och hur skall statens, regionernas, kommunernas och privata aktörers satsningar samordnas? Hur kommer arbetsgivarnas egenintresse in för att utbilda arbetskraft efter sina behov? Och vilka förutsättningar finns i dag för att individen själv skall kunna ge sig ut på sitt livslånga lärande? Medverkande: Daniel Person Thunqvist, Biträdande professor vid Linköpings universitet, Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav samt Anders Carlberg, Chef för FoUU vid Västra Götalandsregionen.
 

Seminarium 2021-06-03: Efterspelet kring LAS: Hur blir det med omställningen och kompetensförsörjningen i framtiden?
Livslångt lärande och kompetensutveckling är viktigt för företagens konkurrenskraft och anställdas möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Kopplat till detta pågår just nu omfattande dialog mellan regeringen och parterna kring en förändrad arbetsrätt och ett förstärkt omställningssystem. Seminariet diskuterar förslagen och vad dessa skulle kunna komma att innebära för anställda, företagen, och samhället. Vad kan förslagen om förändrad arbetsrätt innebära för företagens omställnings- och kompetensförsörjningsförmåga?
Hur möjliggör förslagen ett livslångt lärande för anställda?
Vilken betydelse har omställningsorganisationerna, och vad skulle förslagen innebära för arbetsmarknadens långsiktiga utveckling?
Medverkande: Ola Bergström, professor i företagsekonomi med omställning på arbetsmarknaden som specialitet, Göteborgs universitet; Caroline Söder, VD för Trygghetsfonden TSL, omställningsorganisation för de 2 miljoner anställda arbetare vars arbetsgivare har ett kollektivavtal med ett företag anslutet till Svenskt Näringsliv och LO; Mikael Hansson, docent i arbetsrätt, Uppsala universitet. Seminariet arrangerade tillsammans med Centrum för Global HRM.
 

Semianrium 2021-04-13: Hemarbete, ledarskap och medarbetarskap under pandemin
Covid-19-pandemin har hållit världen i ett järngrepp i över ett år och har utöver många sjuka och döda bidragit till andra stora samhällseffekter. En sådan effekt är en betydligt ökad grad av hemarbete. Flexibilisering av arbetet är ingen ny trend, men pandemin har bidragit till en mycket snabb omställning. I det här seminariet beskrevs fördelar och utmaningar relaterat till hemarbete, men även hur en ökad grad av hemarbete påverkar och utmanar ledarskap och medarbetarskap samt dess förutsättningar. Medverkande forskare: Nanna Gillberg, Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs universitet; Stefan Tengblad, Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM), Göteborgs universitet och Thomas Andersson, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde. Seminariet arrangerades i samarbete med Högskolan i Skövde.

Seminarium 2021-03-24: Att arbeta i klädbranschen
Arbetsförhållandena i produktionsledet av klädindustrin har länge varit på tapeten, och både arbetsvillkor, löner och miljöpåverkan har uppmärksammats. I spåren av pandemin har också arbetet i försäljningsledet av klädbranschen börjat hamna i fokus, då e-handel ökar och fysiska butiker får en förändrad roll. Vad innebär denna förändring för de som arbetar i klädbranschen? På det här seminariet fick tre personer som forskat och arbetat med dessa frågor ge sin syn på situationen i klädbranschen, hur framtiden kan se ut, och vad det innebär för de som arbetar i denna bransch.
Medverkande: Magdalena Petersson McIntyre, etnolog vid Göteborgs universitet som studerat hur anställda i klädhandeln upplever sitt arbete. Henrik Ekelund, näringspolitisk expert vid Svensk Handel, arbetsgivarorganisationen för de svenska handelsföretagen och som arbetar med bland annat arbetsmarknadsfrågor. Även Gabriella Wulff skulle deltagit som talare men blev sjuk och fick ställa in. Gabriella är doktor i företagsekonomi och forskar om hållbarhetsarbete inom klädbranschen. Hon är verksam vid GRI vid Göteborgs universitet samt vid textilhögskolan i Borås.
Seminariet arrangerades tillsammans med Centre for Retailing vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Seminarium 2021-03-04: Framtidens arbete - ett nordiskt perspektiv
Hur ser framtidens arbete i Norden ut? Större skeenden såsom klimatförändringar, demografiska förändringar, digitalisering, och globalisering men också ekonomiska och politiska förändringar påverkar vilka arbeten som utförs samt hur dessa organiseras och bedrivs. Hur kommer dessa förändringar påverka vad vi jobbar med och hur vi jobbar framöver? Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens arbetsmarknad och hur påverkar förändringarna det som brukar kallas den nordiska modellen? Vid detta seminarium samlades nordiska arbetslivsforskare för att dela med sig av sina kunskaper om hur arbete i Norden kommer att se ut i framtiden. Kristin Alsos är forskare vid Fafo i Norge. Bertil Rolandsson är verksam som forskare vid Göteborgs universitet, Sverige. Anna Ilsøe och Trine Pernille Larsen är forskare vid FAOS på Köpenhamns universitet, Danmark.
 

2020

Seminarium 2020-12-09: Lagstadgade minimilöner - något för Sverige?
Den nya ordföranden i EU-kommissionen - Ursula von der Leyen - har fört upp frågan om europeiska minimilöner på sin agenda. I slutet av oktober presenterade kommissionen ett förslag om minimilöner. I många EU-länder jublas det åt förslaget, medan den svenska regeringen ställt sig mer avvaktande. I Sverige har parterna på arbetsmarknaden flera gånger gemensamt fördömt alla tankar på Europeiska minimilöner och menar att det hotar den svenska kollektivavtalsmodellen. Vid detta seminarium fördjupade vi oss i frågan om europeiska minimilöner. Varför är man i vissa europeiska länder så positiva, medan både fack och arbetsgivare i Sverige går emot förslaget? På vilket sätt hotar det vår kollektivavtalsmodell? Gömmer det sig några fördelar i förslaget också för svenskt vidkommande? Föreläsare: Torsten Müller, Senior Researcher, European Trade Union Institute (ETUI), Bryssel; Bengt Furåker, professor emeritus, Göteborgs universitet; Kristina Lovén Seldén, FD, utredare, TCO; Nils Karlson, professor, Linköpings universitet, VD Ratio.

Seminarium 2020-11-17: Green transition and jobs
- What will the future of work look like in a zero-emission world?

The green transition will have an impact on future work and labour markets. Some industries will benefit, while others will see the demand on their products and the conditions for their business deteriorate. In the longer run, this means that new (green) competences will be required and some jobs will increase and new will be invented. At the same time, other jobs will decrease or even disappear. What this structural change will look like depends on the political path chosen for the transition and what the voters demand, as well as on technological progress. Ultimately, it’s also dependent on the environmental consequences of today’s societies, which may force us to change whether we like it or not. During this seminar we discussed the future of work and employment, which we now may only see the contours of. To do this we have three prominent speakers: Ann Pettifor, economist, author and director of Policy Research in Macroeconomics (PRIME); Tomas Kåberger, affiliated professor at Chalmers University of Technology, and member of the Swedish Climate Policy Council (Klimatpolitiska rådet); and Lise Nordin, regional developer in Västra Götaland, former Member of Parliament.
 

Seminarium 2020-10-27: Arbete och arbetsmiljö i äldreomsorgen
Corona-pandemin har satt ljuset på den svenska äldreomsorgen och dess arbetsvillkor. Debatten i spåren av pandemin har handlat om de äldres säkerhet och inflytande, och om de anställdas dåliga arbetsvillkor, bristfälliga möjligheter till kompetensutveckling och otrygga anställningsförhållanden. Sedan tidigare har forskningen pekat på ett antal viktiga faktorer för att höja kvaliteten på både äldreomsorgen och arbetsmiljön. Sådana faktorer är, förutom ökade resurser, brukarmedverkan, ett fungerande verksamhetsnära ledarskap, en breddad rekrytering (i en bransch där det jobbar få män), samt ökad anställningstrygghet och möjlighet till kompetensutveckling.
På detta seminarium deltog tre forskare med stor kunskap och forskningserfarenhet inom området: Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet; Palle Storm, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms universitet och Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete, Stockholms universitet.

Seminarium 2020-09-09: Vad skulle ”flexicurity” kunna betyda på den svenska arbetsmarknaden?
I ”januariöverenskommelsen” mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna heter det i punkt 19: ”Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell”. Där finns också ett samband med två andra punkter (18 och 20): att arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken ska reformeras och att arbetsrätten ska moderniseras. När det gäller det sistnämnda presenterades i slutet av maj en statlig utredning som i vissa avseenden föreslår en liberalisering av LAS. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken har Coronakrisen inneburit att framför allt a-kassan blivit mer generös och lättare att kvalificera sig till.

Begreppet flexicurity, som kombinerar de engelska orden ”flexibility” och ”security”, kom i bruk redan i slutet av nittiotalet, men förknippas kanske framförallt med den arbetsmarknadsmodell som kännetecknade Danmark under 00-talet. Då kombinerades en tämligen generös a-kassa med liberala regler kring uppsägningar och stora satsningar på aktiv arbetsmarknadspolitik. Vid denna tid var arbetslösheten låg och rörligheten hög på arbetsmarknaden i Danmark.

Detta seminarium kommer att dels beskriva flexicurity-begreppets historia och teoretiska grund, dels ge en inblick i vad den danska modellen innebar och hur den förändrats sedan 00-talet. I den svenska diskussionen är två saker centrala: arbetslöshetsförsäkringen och anställningsskyddet (LAS). Hur ligger de förändringar som genomförts och föreslås i linje med tankarna bakom flexicurity?

Föreläsare: Patrik Vulkan, Göteborgs universitet; Thomas Bredgaard, Aalborg University; Per Skedinger, Institutet för Näringslivsforskning och Linnéuniversitetet i Växjö; Jonas Kolsrud, FD, Konjunkturinstitutet.

Inspelning ifrån webbinariet
 

Seminarium 2020-05-19: Varsel, omställning och korttidsarbete på arbetsmarknaden: vad händer med jobben i COVID-19 tider?
I COVID-19´s spår har tiotusentals svenskar blivit varslade om uppsägning. Besöksnäringen, där resor, hotell och restauranger ingår, är en av de sektorer som drabbats, då efterfrågan sjunkit drastiskt från en dag till en annan. Även detaljhandeln, kultursektorn och sportsektorn har det svårt när folksamlingar förbjuds och människor uppmanas stanna hemma. Nu har krisen gått in i en ny fas när vi ser hur konkurserna ökar, speciellt inom detaljhandeln. Korttidspermitteringar har hjälpt företag under den första akuta krisen, men hur kommer det att gå för Sveriges export-beroende jobb på sikt?

På detta webbinarium diskuterades COVID19-krisens påverkan på arbetsmarknaden och jobben i Sverige, med nedslag på situationen i Västsverige. Har krisen initierat en större strukturomvandling av ekonomin, eller är det endast en tillfällig nedgång vi ser? Leder krisen till att gamla jobb försvinner och att nya kompetensbehov uppstår, och hur går i så fall en sådan omställning till? Vad kan andra aktörer lära sig om omställning av trygghetsråden som länge arbetat med att få människor att ställa om? Föreläsare: Ola Bergström, Handelhögskolan vid Göteborgs universitet; Cecilia Hermansson, KTH och Handels ekonomiska råd; Helene Bergstedt, VD trygghetsrådet TRS och Joacim Waara, analytiker Västra Götalandsregionen koncernavdelning data och analys.

Inspelning ifrån webbinariet


Seminarium 2020-05-05: Arbetsmarknadspolitikens utveckling
För några decennier sedan var svensk arbetsmarknadspolitik internationellt välkänd och ett föredöme på sina håll. Det som en gång hette AMS fick återkommande besök av utländska delegationer som ville veta hur man gjorde i Sverige. Särskilt var det satsningarna på s.k. aktiva åtgärder som väckte uppmärksamhet. I dag är situationen mycket annorlunda; svensk arbetsmarknadspolitik har skalats ner och står inte längre i blickpunkten som tidigare. Vid detta seminarium ska vi ur olika infallsvinklar belysa vad som har hänt och hur det ser ut nu. Därtill ställer den pågående COVID-19 krisen, och den medföljande lågkonjunkturen, oss alla inför en ny situation. Är arbetsmarknadspolitiken rustad för detta?

Daniel Fredriksson kommer att inleda med att sätta svensk arbetsmarknadspolitik i internationellt perspektiv. Därefter följer tre föreläsningar som koncentrerar sig på utvecklingen i Sverige. Mattias Bengtsson har sitt fokus framför allt på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och hur den alltmer hamnat i periferin. Den tredje presentationen görs av Jayeon Lindellee och handlar om de s.k. passiva åtgärderna - understöd vid arbetslöshet - och vad som har skett genom att nya försäkringslösningar har tillkommit. Slutligen tar sig Gunilla Bergström an kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken - en roll som förefaller bli allt viktigare - och gör då några konkreta nedslag i Göteborgsregionen.

Inspelning ifrån webbinariet
 

Seminarium 2020-02-27: Alkohol och droger i arbetslivet
Vi vet alla att alkohol och droger förekommer i och påverkar arbetslivet, med vissa skillnader mellan yrken och mellan arbetsplatser. Alkoholkulturen på arbetsplatsen kan vara svår att rå på. Det behövs en medvetenhet om att förvärvsarbetande människors sätt att uppfatta sin omgivning och deras förmåga att fatta förnuftiga beslut påverkas av om de står under inflytande av alkohol och/eller droger. Följaktligen påverkas också säkerheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att personer i arbetsledande ställning har vilja, kraft och kunnande att hantera problemen när de dyker upp. Vid detta seminariet presenterades aktuell forskning och utveckla diskussionen kring nämnda och angränsande frågor. Seminariet samarrangerades med Centrum för forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

2019

Seminarium 2019-12-12: Nya perspektiv på kunskapsutveckling i arbetslivet
Vad kan arbetslivet lära av elitidrotten? Vad kan arbetslivet lära av äldre? Och av brukare och medarbetare inom socialtjänsten?
Detta seminarium fokuserade på hur arbetslivet kan ha nytta av färdigheter och kompetens som finns inom sektorer och bland grupper som sällan utgjort inspiratörer för kunskapsutveckling i arbetslivet – elitidrotten, äldres unika kompetens och brukare & medarbetare inom socialtjänsten. Seminariet arrangerades av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning vid Göteborgs universitet i samarbete med Centrum för välfärdstudier och FoU Sjuhärad Välfärd.

Seminarium 2019-11-06: Människors inställning till arbete
Vid detta seminarium presenteras delar av en nyutkommen bok om människors inställning till arbete: Work orientations - Theoretical Perspectives and Empirical Findings (red. Bengt Furåker och Kristina Håkansson), New York: Routledge. Boken är en antologi med 13 författare och handlar hur folk förhåller sig till sitt arbete eller till arbete i allmänhet. Exempelvis tar den upp hur centralt arbetet är i människors liv, om arbetet betraktas som ett kall, vilken vilja det finns att över huvud taget arbeta, arbetsplatsengagemang, värdighet/alienation i arbetet, arbetstillfredsställelse och matchning mellan vad individer anser viktigt i ett arbete och vad som faktiskt kännetecknar detta. I en rad av kapitlen görs internationella jämförelser. Vid seminariet redovisade flera av författarna sina resultat.

Seminarium 2019-10-22:Towards upgrading or polarization?
- Changes in the Swedish Occupational Structure from an International Perspective

For several years, there has been an intense discussion on the effects of technological change, in particular the impact of digitalization. Many scholars believe we are now in a period when new digital devices will reshape working life profoundly. Some are hopeful and state that jobs are generally being upgraded - new and better jobs are growing. Others see a more troublesome future with disappearance of jobs and a more polarized and unequal labour market - both good and bad jobs are on the rise. This full-day seminar focuses on the development in Sweden in the last decades. Which jobs tend to increase and which tend to decrease? Do we see more jobs with high salaries and good work environment? Or is it mainly low-status occupations that have expanded in the last decades? And how does the development of the Swedish labour market appear from an international perspective?

Forskarlunch 2019-10-09: Hållbar utveckling och arbetsliv
Arbetsmarknaden och arbetslivet kommer behöva genomgå stora förändringar för att vi ska nå en hållbar utveckling. Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) vill stödja forskning inom hållbar utveckling med koppling till arbetsliv och arbetsmarknad. Av den anledningen inbjuder vi till en lunch för forskare som är intresserade av ämnet och som vill knyta kontakter inför kommande utlysningar.
Under hösten kommer till exempel Formas att öppna för ansökningar inom ämnesområdena ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen” och ”Samhällsplanering för omställning”. I den första efterfrågas specifikt humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbarhetsfrågan. Men ambitionen med vår lunch är även att knyta samman forskare för att skapa beredskap inför andra utlysningar som troligen kommer inom området. WE har som avsikt att kunna erbjuda vissa planeringsbidrag kopplat till temat.
 

Seminarium 2019-09-17: Aktivitetsbaserade kontor - bra eller dålig arbetsmiljö?
Det har blivit lite av en trend i Sverige på senare år att kontor ska vara aktivitetsbaserade. Man har då en öppen kontorslösning men med olika zoner för olika aktiviteter. De anställda får välja zon efter sin aktuella arbetsuppgift. Det ska därför finnas särskilda utrymmen om man t.ex. behöver ha ett enskilt samtal utom hörhåll från andra eller ska delta i ett Skype-möte. Det vi frågar oss på detta seminarium är om aktivitetsbaserade kontor innebär en bra eller en dålig arbetsmiljö eller kanske snarare under vilka omständigheter miljön blir bra eller dålig.

Film ifrån seminariet

 

Seminarium 2019-05-15: Lönesättning och jämställda löner
Löner och lönesättning är centrala frågor på arbetsplatser och i samhällsdebatten. Vid det här seminariet presenteras studier om vilka värderingar och ideal som gömmer sig i lönekriterier, hur medarbetare och chefer tillsammans skapar förståelse av individuell prestation, samt lönesamtalets motiverande och de-motiverande funktion. Ett annat tema som behandlas är arbetsvärdering och lönekartläggningar som verktyg för att åstadkomma jämställda löner - från politiska visioner till praktisk verklighet.

Film ifrån seminariet
 

Seminarium 2019-04-09: Ta farväl av arbetslivet eller stanna kvar?
Att avsluta sitt arbete och gå i pension kan vara både lätt och svårt. För många - inte minst för dem som haft många slitsamma år i arbetslivet och inte orkar mer - kan pensioneringen vara ett stor lättnad. Andra med intressanta och givande arbetsuppgifter vill kanske fortsätta så länge som möjligt. Pensionen blir också olika stor beroende när man slutar och de som är tidigt utslitna får räkna med väsentligt lägre belopp. Samtidigt finns det i dag ett tryck på människor att arbeta allt längre upp i åren, eftersom antalet äldre växer i förhållande till dem i arbetsför ålder. En avgörande sida av saken är förstås om villkoren i arbetslivet kan förändras så att det blir lättare att hålla på längre. Flera forskare vid Göteborgs universitet har studerat frågor av det slag som här skisserats. Vid vårt seminarium presenterade några av dem sina resultat och sina tankar.
 

Seminarium 2019-03-20: Gig- och plattformsekonomi

Begrepp som plattformsekonomi, gig-ekonomi och delningsekonomi förekommer numera ofta i diskussionen om arbetslivets utveckling. Även om beteckningarna varierar handlar dessa begrepp om affärsverksamhet som bedrivs genom digitala plattformar.

Forskningen kring dessa nya företeelser är ännu inte så omfattande, men en del studier har gjorts och fler är på väg. Uppmärksamheten riktas i stor utsträckning mot anställnings- och arbetsvillkoren i plattformsekonomin. En annan fråga gäller förutsättningarna för facklig organisering. Vid detta seminarium presenterades forskning som pågår kring dessa olika teman.

 

Seminarium 2019-02-19: Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet
Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare i Sverige och ligger i dag bakom en mycket stor andel av sjukskrivningarna. Även internationellt rör det sig om ett stort och växande problem. Man kan ställa många frågor i anslutning till den utveckling som äger rum. Vilka är de underliggande orsakerna? Ligger de främst i arbetslivet eller i samspelet mellan arbete och övrigt liv? Vilka svårigheter möter dem som ska bedöma rätten till sjukskrivning? Hur ser förutsättningarna ut att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning för en psykiatrisk diagnos? Det är viktigt att identifiera de avgörande stressfaktorerna inom och utanför arbetslivet. När det gäller återgång i arbete är självfallet hälsotillståndet centralt men också interaktionen mellan arbetsgivaren och den anställde liksom möjligheterna till anpassning av arbetet. Vid vårt seminarium belystes dessa och närliggande frågor av en rad forskare med stor kompetens inom området.

Film ifrån seminariet
 

Ansökningsseminarium 2019-02-04
Den 4 februari ordnade WE ett ansökningsseminarium för dem som har beviljat planeringsmedel ifrån WE för programansökan till Forte. Sökande fick presentera en skiss av sin ansökan och fick sedan kommentarer ifrån utsedd kommentator för att kunna förbättra sin ansökan ytterligare innan den skickas in till Forte.


2018

Seminarium 2018-12-10: Utbildning, lärande och arbetsmarknad - med fokus på språk och integration
I dag krävs det i regel utbildning utöver den obligatoriska för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För dem som har annat modersmål tillkommer problemet med att många jobb fordrar att man mer eller mindre har förmåga att hantera det svenska språket. Vid det här seminariet belystes sambanden mellan utbildning, språk, migration och integration i arbetslivet från olika håll. Fyra forskare medverkade och gav sina perspektiv på dessa frågor.
 

Seminarium 2018-11-27: HBTQ-personers arbetsmiljö
Det finns mycket forskning kring arbetsmiljöfrågor i Sverige, men de studier som specifikt gäller hbtq-personers arbetsmiljö är fåtaliga. I år har det dock publicerats en sådan undersökning som handlar om anställda i Göteborgs stad. De två forskare vid Göteborgs universitet vilka har genomfört studien redovisade sina resultat på detta seminarium. Dessutom kom ytterligare två forskare - en från universitetet i Helsingfors och en från Linköpings universitet - och presenterade sin forskning inom området htbq-personers arbetsmiljö.

Forskarlunch 2018-10-30: Personalfrågor inom välfärdssektorn
Den 30 oktober anordnade Centrum för forskning om arbete och sysselsättning en forskarlunch i syfte att stimulera tvärvetenskapliga ansökningar för projekt som är inriktade på personalfrågor inom välfärdssektorn. I dag har sjukvården, skolan, socialtjänsten och flera andra organisationer inom denna sektor uppenbara problem att rekrytera och behålla personal. De orsaker som brukar framhållas handlar om löner och brister i arbetsmiljön. Vi tror att det behövs fler studier för att ge en tydligare bild av situationen så att rimliga åtgärder kan sättas in. Forskare som är intresserade av dessa frågor, och särskilt de som är beredda att skriva ansökningar till våra forskningsråd eller andra finansiärer,  välkomnades till vårt seminarium.

Seminarium 2018-09-05: Digitalisering inom vård och omsorg
Digitaliseringen är en process som nu snabbt breder ut sig inom arbetslivets olika sektorer. Somliga oroar sig över vilka konsekvenser denna utveckling kan få. Det kan ju tänkas att för en del av de arbetande blir det negativa följder. Andra intar en positiv utgångspunkt och föreställer sig i stället att förändringarna har potential att medföra många fördelar. Vid detta seminarium var fokus inriktat på hälso- och sjukvården och forskare och experter behandlade digitaliseringens frågor på basis av de erfarenheter och den kunskap som nu finns att tillgå.
 

Seminarium 2018-05-16: Anställningsskyddets roll i arbetslivet
Lagen om anställningsskydd tillkom 1974 och har sedan dessa ofta varit föremål för diskussion. Det finns de som helt vill skrota lagen, det finns andra som vill stärka anställningsskyddet och däremellan finns många ståndpunkter. I en ny bok diskuterar rättsvetaren Mats Glavå konsekvenserna av olika vägval vad gäller detta regelverk. På detta seminarium sammanfattade han sina analyser och tankar. Vidare presenterade två forskare, Patrik Vulkan och Johan Alfonsson, som i olika studier ägnat sig åt frågan om vad anställningstryggheten betyder för de arbetande. De båda kommenterade också Glavås bok.
 

Seminarium 2018-04-19: Jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet
I anslutning till framväxten av #metoo-rörelsen arrangerar Centrum för global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning ett gemensamt seminarium kring jämställhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vid seminariet redovisas aktuell forskning från Sverige såväl som från Danmark och Norge. Den inledande föreläsningen tar upp jämställdhet som ett attraktivt värde i organisationer. Sedan behandlas bl.a. utbredning och konsekvenser av sexuella trakasserier samt verktyg för att förebygga och hantera sådana. Avslutningsvis presenterar HR-föreningen sin syn på vad som kan göras.

Se inspelning ifrån seminariet

Seminarium 2018-03-28: Arbetsvillkor och arbetssituation för anställda i bemanningsbranschen
Bemanningsbranschen är fortfarande liten i Sverige – den rymmer ungefär 1,5 procent av alla anställda – men den har vuxit snabbt de senaste åren. Villkoren och situationen för dem som är anställda i bemanningsföretag är ofta föremål för diskussion men är mindre väl genomlysta i forskningen. Det finns emellertid en del intressanta studier och vid detta seminarium redovisade några forskare från olika discipliner och lärosäten sina resultat. Dessutom gav företrädare för branschen och för fackföreningarna sina perspektiv och synpunkter.

Seminarium 2018-02-05: Konflikträtten i den svenska modellen
Den svenska regeringen har nyligen tillsatt en utredning om konflikträtten. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn där arbetsgivaren inte vill teckna avtal med det största fackliga förbundet, Hamnarbetarförbundet, eftersom man redan har ett avtal med Transportarbetarförbundet som till skillnad från Hamnarbetarförbundet tillhör LO. Här ställs flera principiella frågor på sin spets och vårt seminarium syftar till att belysa dessa frågor historiskt och arbetsrättsligt. Bland de medverkande finns både experter och ett par aktörer som har en roll i konflikten i Göteborg.

2017

Seminarium 2017-12-06: Arbetsmarknad och utbildning
Förhållandet mellan arbetsmarknad och utbildning förefaller få allt större vikt i samhället. Har folk rätt utbildning för de jobb som finns?  Hur lätt eller svårt är det att fylla platserna på olika yrkesutbildningar? I vilken utsträckning finns det en överutbildning? Vilka särskilda utbildningsinsatser behövs för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden? Vid detta seminarium fick vi lyssna till fyra personer vilka med bas i egen forskning delade med sig av sin kunskap vad gäller relationen mellan arbetsmarknad och utbildning.

Seminarium 2017-11-28: Flexibilitet och arbetstid

Vid seminarium belyste forskare från olika discipliner och lärosäten en rad frågor kring flexibilitet och arbetstid. Till att börja med gav gavs en översiktlig bild av hur arbetstiderna i europeiska länder gestaltar sig och har förändrats. Ett typiskt mönster är att inträdet i arbetslivet nu sker högre upp i åldrarna samtidigt som många lämnar tidigare än förut. Vi kan också se betydande skillnader i fråga om arbetstider och preferenser vad gäller sådana, bl.a. mellan män och kvinnor och mellan grupper i olika faser i livet. En annan fråga som togs upp avser tidslig och rumslig tillgänglighet för arbete och familj under den nu pågående digitaliseringsprocessen i arbetslivet.

Deltidsarbete kan vara ett sätt att få större utrymme för familjeangelägenheter, men det finns också andra motiv − vilket redovisades i en annan presentation på seminariet. En aspekt är så kallad hyvling, dvs. att arbetsgivaren av olika skäl minskar antalet arbetstimmar i medarbetarnas anställningskontrakt för att få fler som arbetar vid specifika och ofta obekväma tillfällen.
 

Konferens 2017-11-15-17: Immigation and Labour Market Integration
Den 15-17 november 2017 anordnade WE en internationell konferens på temat "Immigation and Labour Market Integration".

 

Seminarium 2017-11-07: Prisutdelning och seminarium kring den göteborgska arbetsmarknaden
A-kassornas samorganisation (SO) delar återkommande ut ett pris för bästa vetenskapliga publikation som rör arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och andra arbetsmarknadsfrågor. Priset gick i år till Patrik Vulkan, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, och Carlo Michael Knotz, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Prisutdelningen skede i Göteborg och i anslutning till ceremonin gavs en föreläsning av Anders Nilsson; ”Nära Västerhavet blåser det alltid – om den göteborgska arbetsmarknaden”.

Seminarium 2017-10-02: The challenges of fair assessments in the sickness insurance system – international and Swedish perspectives
Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair assessments. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments.

Lecturer: Ben Baumberg Geiger, Senior Lecturer in Sociology and Social Policy at the University of Kent; Sara Stendahl, professor at the Department of Law at the university of Gothenburg.

Arranged in cooperation with the research program New Ways at Social Medicine and Epidemiology, University of Gothenburg.

Seminarium 2017-06-15: Arbetslöshet och arbetskraftsbrist
Arbetslösheten har under lång tid varit hög i Sverige, men nu sjunker den rejält för första gången på länge. Det råder faktiskt brist på arbetskraft inom många yrken och sektorer, vilket betyder att många har lätt att få jobb. Ändå är arbetslösheten väsentligt högre än vad som var normalt för några decennier sedan. Obalansen tillgång och efterfrågan på arbetskraft, mellan arbetslöshet och arbetskraftsbrist, utgör en av de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden och det finns olika förslag om hur den ska tacklas.

Två gånger om året levererar Arbetsförmedlingen prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Den 13 juni offentliggjordes den första av 2017 års prognoser och på detta seminarium, två dagar därefter, redovisade Håkan Gustavsson och Andreas Mångs, prognoschef respektive analytiker på Arbetsförmedlingen, vad som har skett under senare tid och vad som kan förväntas framöver.

Seminarium 2017-05-09: Helping Displaced Workers back to work
Paul Swaim, economist at the OECD, presented an OECD study on the topic Helping Displaced workers back to work - Policy Lessons from 9 Country Case Studies. The emphasis in these country studies is on the role governments play in the areas of prevention (i.e., avoiding excessive layoffs) and the provision of adjustment assistance to workers whose jobs cannot be preserved.

Seminarium 2017-04-26: 6 timmars arbetsdag - Arbetstidsförkortningen vid Svartedalens äldrecentrum: Redovisning och diskussion av slutrapporten
Vid Svartedalens äldreboende i Göteborg har det under nästan två år bedrivits ett försök med 6 timmars arbetsdag för undersköterskor. Följeforskaren Bengt Lorentzon har gjort en utvärdering av detta försök. Studien belyser vad sextimmarsdagen betytt för undersköterskorna och för dem som verksamheten är till för, men också kostnaderna för försöket. Vid seminariet presenterade Lorentzon de viktigaste resultaten och en forskare kommenterade rapporten.

Filmer från seminariet:  

 

Ansökningsseminarium 2017-03-24: Samhällsorientering för migranter som integrationsverktyg - En tvärvetenskaplig studie av teori och praktik i tre storstadskommuner
Välkommen till ett ansökningsseminarium med Marie Carlson, professor i sociologi, som erhållit ett planeringsbidrag ifrån WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till forskningsfinansiärer inom området immigration och arbetsmarknad. Carlson och hennes kollegor är intresserade av att undersöka hur samhällsorientering för migranter kan fungera som ett integrationsverktyg för att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv.
 

Seminarium 2017-02-27: Lagstadgat anställningsskydd och tidsbegränsade anställningar
Lagstadgat anställningsskydd och tidsbegränsade anställningar hänger ihop med varandra såtillvida att arbetsgivaren kan bli mer benägen att inrätta tillfälliga jobb om lagstiftningen är sträng – förutsatt förstås att tidsbegränsning tillåts. I Sverige har andelen anställda med tillfälliga jobb ökat avsevärt sedan början av 1990-talet, men utvecklingen tycks ha planat ut under de senaste åren.  Forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap presenterade vid seminariet de senaste trenderna och diskuterade frågor som Är tidsbegränsad anställning en språngbräda till fastare förankring på arbetsmarknaden? Blir det svårare för vissa kategorier av arbetssökande att få arbete när reglerna om anställningsskydd är stränga?

Ansökningsseminarium 2017-01-20: Immigration och arbetsmarknad
Den 20 januari anordnar WE ett ansökningsseminarium, där forskare som har tänkt att skicka in ansökningar till olika forskningsfinansiärer kopplat till området immigration och arbetsmarknad/arbetsliv kan få möjlighet att presentera sin ansökan för varandra först och få feedback på ansökningar innan de skickas in till forskningsfinansiärer.

2016
 

Seminarium 2016-12-08: Flyktingkrisen och den svenska modellen
Hösten 2015 hamnade "flyktingkrisen" i centrum för uppmärksamheten i vår del av världen. Men flyktingkrisen är bara ett akut uttryck för en allmän tendens i vår tid. Migrationen ökar både inom och mellan länder och världsdelar. Sett i ett globalt perspektiv finns en ekonomisk rationalitet i detta. Drivkraften är människors strävan efter ett bättre liv. Stora folkomflyttningar är en del av vår tids strukturomvandling. Den 8 december arrangerade WE ett seminarium som baseras på den nyutkomna boken ”Flyktingkrisen och den svenska modellen” av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Forskarlunch 2016-11-29: Immigration och arbetsmarknad
WE anordnar ett lunchseminarium för forskare som i början av 2017 avser att ansöka om projektmedel för forskning inom området immigration och arbetsmarknad/arbetsliv. Tilltänkta finansiärer kan t.ex. vara Forte eller Riksbankens jubileumfond. En ambition är att vi vill stimulera samarbete mellan forskare från olika discipliner.

Seminarium 2016-10-18: Makt och inflytande i arbetslivet
Makt och inflytande i arbetslivet är titeln på en under år 2016 utkommen bok. I denna diskuterar en rad författare svårigheter och möjligheter för människor på våra arbetsplatser att kunna påverka sina anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Man tar också upp den förändrade situationen för arbetslivsforskningen. Vid det här seminariet presenterade några av författarna sina bidrag till boken.

Seminarium 2016-10-11: Fackliga utmaningar
Fackföreningarna i många länder står i dag inför stora utmaningar. Det kan handla om svårigheterna att rekrytera medlemmar och om problem med avseende på deras engagemang i transnationellt fackligt samarbete. En rad andra kniviga utmaningar finns också på agendan. Samtidigt finns det fackliga organisationer med stark framtidsoptimism, inte minst därför att man har rejält stigande medlemsantal. Vid detta seminarium bidrog både forskare och fackliga representanter  med presentationer av hur de ser på situationen.

Seminar 2016-09-15 Research on Immigration and Labor Market Integration
We have recently seen large inflows of immigrants to many countries in Europe. A crucial question is whether immigrants can get a job or remain inactive. Against this background and given what we already know about immigrants’ employment opportunities, this seminar tried to identify the most urgent issues for research to address. It focuses on the experiences from Germany, Norway, Denmark and Sweden.

Seminarium 2016-06-12 Arbetsrätt under debatt
Delar av den svenska arbetsrätten har gång på gång ifrågasatts. Seminarium gav perspektiv på några centrala teman i den debatt som nu försiggår. En av föreläsarna tog upp EU-domstolens s.k. Lavaldom – som kom efter det att fackförbundet Byggnads satt det lettiska företaget Laval un partneri i blockad i Vaxholm – och dess konsekvenser för den svenska avtalsmodellen. Den andra föreläsningen inriktade sig på lagen om anställningsskydd. Framför allt diskuterades turordningsreglerna i lagen och möjligheterna till tidsbegränsade anställningar.

Seminarium 2016-05-11 Arbete, hälsa och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga och många blir sjukskrivna på grund av psykosociala faktorer och stress i arbetslivet. En fråga som man då kan ställa sig är om arbetet verkligen kan vara bra för hälsan. Vi har också kännedom om att sjukfrånvaron ser olika ut i olika grupper. Seminariet bjöd på två intressanta föredrag:

Is work good for your health? Marit Knapstad, Ph.d. och postdoktor vid Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og vid Folkehelseinstituttet

Interseksjonalitet - en teoretisk konstruksjon eller nyttig i forskning på sykefravær og uføretrygd. Inger Haukenes Ph.d. och postdoktor vid Folkehelseinstituttet, Bergen, Norge och seniorforsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, Bergen, Norge med titeln
 

Seminarium 2016-04-21 Arbetstidsförkortning i Göteborg: Resultat från två studier

Två arbetsplatser i Göteborg har infört arbetstidsförkortning under en begränsad tid. Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen driver ett försök med 6 timmars arbetsdag för undersköterskor vid Svartedalens äldrecentrum och en operationsavdelning på Sahlgrenska sjukhuset har infört förkortad arbetstid för sjuksköterskor. Syftet med seminariet var att presentera och diskutera utvärderingar från dessa två arbetsplatser


Seminarium 2016-03-01 Myter och fakta om immigration och arbetsmarknad
Strömmen av människor till Sverige har som bekant varit mycket stor under det senaste halvåret. Även om det av olika skäl skett en minskning på sista tiden, kommer inflödet av flyktingar och andra invandrare att fortsätta i betydande skala. Själva mottagningen av nyanlända är förknippad med flera problem som måste lösas akut. På längre sikt är en central fråga huruvida invandrare integreras i arbetslivet. För att uppnå positiva resultat behövs väl underbyggd kunskap om hur förutsättningarna ser ut, både beträffande vad de som kommer har med sig i bagaget och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det är angeläget att inte myter av olika slag får spridning. Detta seminarium ska med hjälp av personer som har kunskap om invandring och arbetsmarknad presentera realistiska bilder av den rådande situationen.

Uppföljningsmöte 2016-01-13: Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar
Vid WE-mötet den 16 november om ”Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar” beslutade vi att ha ett uppföljande möte den 13 januari för att kunna fortsätta diskussionen om forskningsansökningar inom området (till Forte, RJ, VR m.fl.) och se hur WE eventuellt skulle kunna stötta. Vi planerar även att anordna seminarium under våren på temat ”myter och fakta om invandring och arbetsmarknaden” samt att bjuda in till ett mer forskarfokuserat seminarium i mars kring ”Immigration och arbetsmarknadsintegration”. Till dessa två seminarier tar vi gärna emot vi förslag på föreläsare, nationella såsom internationella.
 

2015

Seminarium 2015-11-16: Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar
Om invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar som exempelvis arbetsmarknadens roll i invan­drarnas integrationsprocess, åtgärder som främjar invandrarnas etablering på arbetsmarknaden och cirkulär arbetskraftsmigration. Syftet med seminariet var att samla forskare från olika områden till en diskussion om forskningsbehov om invandring och arbetsmarknad, för att påbörja ett arbete med att utveckla göteborgskt, svenskt, nordiskt och europeiskt forskningssamarbete på detta tema.

Workshop 2015-10-22: Arbetslivsforskning
Forskare ifrån Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan möts för att diskutera arbetslivsforskning.

Seminarium 2015-10-13: Från gruvstrejk 1969-70 till löntagarfonder 1983: Historiska, sociologiska och fackliga perspektiv på tidens arbetslivsreformer
Under 1970-talet genomfördes en lång rad reformer i det svenska arbetslivet. Detta skedde mot bakgrund av en radikalisering av arbetare och andra anställda. I stor utsträckning ägde förändringarna rum genom lagstiftning.  Seminariet syftade till att ge historiska perspektiv på de reformer som blev till under 1970-talet och som sedan dess spelat stor roll för arbetslivets utveckling i Sverige.

Seminarium 2015-10-06: Arbetstider och hälsa
Både offentliga sektorn och privata företag är i behov av att personal arbetar på oregelbundna arbetstider. Många måste också arbeta övertid för att arbetsuppgifterna ska klaras av. Seminariet presenterar och diskuterar hur oregelbundna arbetstider och övertid kan påverka hälsan och hur man kan förebygga de problem som riskerar att uppstå.

Seminarium 2015-09-30: Research on Work and Employment at the University of Gothenburg: Some Examples
Issues of work and employment are subject to a lot of research at the University of Gothenburg. Researchers at different departments deal with topics such as work organization, restructuring of workplaces, the role of trade unions, job insecurity, health and wellbeing and many other matters. This seminar presented a small selection of the current research.

Seminarium 2015-09-03: Återgång i arbete – Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och förutsättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Under seminariet presenterades och diskuterades vilka förutsättningar det finns för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten i dessa processer.

Seminarium 2015-05-28: Löneskillnader mellan kvinnor och män
I Sverige som ofta anses ha kommit långt när det gäller jämställdhet tycks det vara svårt att åstadkomma någon förändring av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En rad andra länder har numera mindre skillnader. Vid detta seminarium kommer två framstående forskare att presentera sina tankar om hur utvecklingen ska förklaras.

Seminarium 2015-04-13: Fortsätta jobba eller gå i pension?
Seminarium med forskare vid centrumbildningen AGECAP om äldres förmåga att fortsätta arbeta. Medverkande: Ewa Wikström, docent, och Rebecka Arman, universitetslektor, Handelshögskolan: ”Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering – en interventionsstudie”. Boo Johansson, professor och Magnus Lindvall, universitetsektor, Psykologiska institutionen: ”HEARTS-studien: Ett psykologiskt perspektiv på övergång och anpassning vid pensionering”. Björn Halleröd, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap:
”’Should I Stay or Should I Go’ – om viljan och förmågan till ett långt arbetsliv”

2014

Seminarium 2014-12-02: Unemployment in a European Perspective
In this seminar, two researchers, Per Kongshøj Madsen, Professor of Economics at Aalborg University and Johannes Lindvall, Professor of Political Science at Lund University, presented their analyses of the labour market situation in Europe.

Seminarium 2014-12-01: Work and Mental Health - sick-leave and return to work
A seminar with Ute Bültmann and Gunnel Hensing. Ute Bültmann is Professor of Work and Health at University of Groningen, the Netherlands. Her research focuses in particular on workers with mental health problems and their possibilities of returning to work. Gunnel Hensing is Professor of Social Medicine, University of Gothenburg. The focus of her research is about understanding and explaining the associations between psychiatric disorders and sickness absence.

Seminarium 2014-11-12: Hur blir det med jobben och arbetslösheten? Fyra forskare/analytiker ger sin bild av utvecklingen på arbetsmarknaden
Medverkande: Malin Junestav, analytiker, Försäkringskassan, Stockholm,  Tord Strannefors, prognoschef, Arbetsförmedlingens huvudkontor, Rune Åberg, professor, sociologiska institutionen, Umeå universitet samt Oskar Nordström Skans, professor, nationalekonomiska inst., Uppsala universitet.

Seminarium 2014-11-10: Samverkande Samordning – ett sätt att lösa arbetsmarknadspolitikens dysfunktionella problem?
Seminarium om möjliga samverkansformer för myndigheter utifrån ett individperspektiv. Medverkande: Ylva Norén Bretzer, lektor i offentlig förvaltning, Kerstin Bartholdsson, lektor i offentlig förvaltning, Kerstin Alnebratt medförfattare till rapporten Samordning – kittet i välfärdsbygget från tankesmedjan Tiden, där verksamheten i de 83 samordningsförbunden presenteras, samt Kristina Holmgren, docent i folkhälsovetenskap, samtliga från Göteborgs universitet.

Workshop 2014-09-29: GU och Chalmers forskare diskuterar hållbart arbetsliv
En grupp forskare vid GU och Chalmers träffas för att diskutera hållbart arbetsliv. Utkomst av workshopen blev att gruppen bestämde sig för att göra en ansökan om planeringsanslag till Vinnova på temat ”Hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv”.

Seminarium 2014-09-17: Sårbara anställda och strukturomvandling
I den här workshopen diskuterades konsekvenserna av strukturomvandling för de kanske mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden: ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer med begränsad arbetsförmåga. Medverkande: Ola Bergström, Professor i företagsekonomi, Vedran Omanovic, PhD i företagsekonomi, Tomas Berglund, Docent i sociologi, samtliga från Göteborgs universitet.

Seminarium 2014-09-04: EU-migranter på den svenska arbetsmarknaden: Vad vet vi?

På seminariet diskuterades bland annat omfattningen av invandringen från den Europiska Unionens medlemsländer till Sverige och hur det har gått för dem på den svenska arbetsmarknaden. Seminariet behandlade också frågan om hur denna typ av invandring kan ha påverkat Sveriges ekonomi och välfärdsutgifter. Medverkande: Erik Bengtsson, PhD Ekonomisk Historia, Joakim Ruist, PhD Internationell Migration samt Karin Zelano, Doktorand Statsvetenskap, samtliga från Göteborgs universitet.

Seminarium 2014-06-18: Varför har Försäkringskassan tappat i förtroende och kan man göra något åt det?
Varför är Försäkringskassan så impopulär, och vad kan man göra åt det? En mångvetenskaplig projektgrupp som representerar discipliner vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet belyste det senaste årtiondets låga förtroende för Försäkringskassan ur olika infallsvinklar.

Seminarium 2014-05-16: valuaABLE - Vulnerable young people at the European Labour Market - Policy, Practice, Citizenship
Ansökningsseminarium med Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, som erhållit ett planeringsbidrag från WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till Horizon 2020 inom WE:s forskningsområde.

Seminarium 2014-05-15: Youth Job Insecurity, Unemployment and Exclusion – Causes, Consequences and Cures
Ansökningsseminarium med Björn Halleröd och Tomas Berglund, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, som erhållit ett planeringsbidrag från WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till Horizon 2020 inom WE:s forskningsområde.

Forskarlunch 2014-05-07: Hur kan vi utveckla arbetslivsforskningen genom interdisciplinär dialog och samarbete?
Arbetslivsforskning är en multidisciplinär verksamhet. Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) bjöd in till lunchseminarium för att samla forskare från olika discipliner till en diskussion om forskningsdesign och metoder i studierna av arbetslivet.

Seminar 2014-04-29: Stress and mental disorder – the impact of work organisation and leadership
An open seminar with Stephen Stansfeld, London School of Medicine and Dentistry and Gunnar Ahlborg, Institute of Stress Medicine, Gothenburg.

Hearing 2014-04-09: Hearing om ålder, arbete och pension
På Göteborgs universitet pågår mycket forskning om den åldrande befolkningen och dess effekter på arbetsmarknaden. Vad säger forskningen om våra möjligheter att fortsätta jobba upp i åren? Vad innebär ett uthålligt arbetsliv? Vad händer i samhället om några kan, och vill, arbeta längre och blir rikligt belönade, medan andra tvingas till tidig pension på grund av dålig hälsa eller arbetslöshet?

Seminarium 2014-01-09: Tvärvetenskapligt forskarseminarium om Decent work/ Anständiga arbetsvillkor

Ett seminarium som anordnades i samarbete med Arbets- och miljömedicin med syftet att samla forskare från olika områden till en diskussion om forskningsbehov med avseende på anständiga arbetsvillkor, för att påbörja ett arbete med att utveckla göteborgskt, svenskt, nordiskt och, på sikt, europeiskt samarbete på detta tema.

Läs mer om seminariet här

 

2012


Seminarium 2012-11-20: Tre centrala utmaningar för svenska välfärden

I november 2012 anordnade WE heldagsseminariet Tre centrala utmaningar för den svenska välfärden - arbetsmarknaden för de unga, de äldre, de utrikes födda. Läs mer om seminariet här

Seminarium 2012-04-19: Age Management
Finska professor Juhani Ilmarinen föreläser på temat Age Management.

Seminarium 2012-04-03: De äldre på arbetsmarknaden
Forskare ifrån GU och Chalmers möts på Jonsereds herrgård för att diskutera vidare kring FAS-utlysningen om programstöd inom området "De äldre på arbetsmarknaden". Ambitionen är att gå in med en ansökan.

Forskarmöte 2012-03-20: Om den äldre arbetskraften
Möte med forskare ifrån GU och Chalmers angående FAS utlysning om programstöd för forskning om den äldre arbetskraften.

WE sändlista

Vill du få mailutskick om kommande WE seminarier mm?

Prenumerera på utskick från WE

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2024-03-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?