Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktiviteter inom WE

Kommande aktiviteter

För anmälan och mer information om kommande aktiviteter se kalendariet.

Prenumerera på utskick från WE

Tidigare aktiviteter

2019

Seminarium 2019-02-19: Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet
Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare i Sverige och ligger i dag bakom en mycket stor andel av sjukskrivningarna. Även internationellt rör det sig om ett stort och växande problem. Man kan ställa många frågor i anslutning till den utveckling som äger rum. Vilka är de underliggande orsakerna? Ligger de främst i arbetslivet eller i samspelet mellan arbete och övrigt liv? Vilka svårigheter möter dem som ska bedöma rätten till sjukskrivning? Hur ser förutsättningarna ut att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning för en psykiatrisk diagnos? Det är viktigt att identifiera de avgörande stressfaktorerna inom och utanför arbetslivet. När det gäller återgång i arbete är självfallet hälsotillståndet centralt men också interaktionen mellan arbetsgivaren och den anställde liksom möjligheterna till anpassning av arbetet. Vid vårt seminarium belystes dessa och närliggande frågor av en rad forskare med stor kompetens inom området.

Seminariet filmades. Se inspelningarna på följande länk:

www.youtube.com/playlist?list=PLHip1vwUki-sF37Pa4bNoUmAdA7xQBa0-
 

Ansökningsseminarium 2019-02-04
Den 4 februari ordnade WE ett ansökningsseminarium för dem som har beviljat planeringsmedel ifrån WE för programansökan till Forte. Sökande fick presentera en skiss av sin ansökan och fick sedan kommentarer ifrån utsedd kommentator för att kunna förbättra sin ansökan ytterligare innan den skickas in till Forte.


2018

Seminarium 2018-12-10: Utbildning, lärande och arbetsmarknad - med fokus på språk och integration
I dag krävs det i regel utbildning utöver den obligatoriska för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För dem som har annat modersmål tillkommer problemet med att många jobb fordrar att man mer eller mindre har förmåga att hantera det svenska språket. Vid det här seminariet belystes sambanden mellan utbildning, språk, migration och integration i arbetslivet från olika håll. Fyra forskare medverkade och gav sina perspektiv på dessa frågor.
 

Seminarium 2018-11-27: HBTQ-personers arbetsmiljö
Det finns mycket forskning kring arbetsmiljöfrågor i Sverige, men de studier som specifikt gäller hbtq-personers arbetsmiljö är fåtaliga. I år har det dock publicerats en sådan undersökning som handlar om anställda i Göteborgs stad. De två forskare vid Göteborgs universitet vilka har genomfört studien redovisade sina resultat på detta seminarium. Dessutom kom ytterligare två forskare - en från universitetet i Helsingfors och en från Linköpings universitet - och presenterade sin forskning inom området htbq-personers arbetsmiljö.

Forskarlunch 2018-10-30: Personalfrågor inom välfärdssektorn
Den 30 oktober anordnade Centrum för forskning om arbete och sysselsättning en forskarlunch i syfte att stimulera tvärvetenskapliga ansökningar för projekt som är inriktade på personalfrågor inom välfärdssektorn. I dag har sjukvården, skolan, socialtjänsten och flera andra organisationer inom denna sektor uppenbara problem att rekrytera och behålla personal. De orsaker som brukar framhållas handlar om löner och brister i arbetsmiljön. Vi tror att det behövs fler studier för att ge en tydligare bild av situationen så att rimliga åtgärder kan sättas in. Forskare som är intresserade av dessa frågor, och särskilt de som är beredda att skriva ansökningar till våra forskningsråd eller andra finansiärer,  välkomnades till vårt seminarium.

Seminarium 2018-09-05: Digitalisering inom vård och omsorg
Digitaliseringen är en process som nu snabbt breder ut sig inom arbetslivets olika sektorer. Somliga oroar sig över vilka konsekvenser denna utveckling kan få. Det kan ju tänkas att för en del av de arbetande blir det negativa följder. Andra intar en positiv utgångspunkt och föreställer sig i stället att förändringarna har potential att medföra många fördelar. Vid detta seminarium var fokus inriktat på hälso- och sjukvården och forskare och experter behandlade digitaliseringens frågor på basis av de erfarenheter och den kunskap som nu finns att tillgå.
 

Seminarium 2018-05-16: Anställningsskyddets roll i arbetslivet
Lagen om anställningsskydd tillkom 1974 och har sedan dessa ofta varit föremål för diskussion. Det finns de som helt vill skrota lagen, det finns andra som vill stärka anställningsskyddet och däremellan finns många ståndpunkter. I en ny bok diskuterar rättsvetaren Mats Glavå konsekvenserna av olika vägval vad gäller detta regelverk. På detta seminarium sammanfattade han sina analyser och tankar. Vidare presenterade två forskare, Patrik Vulkan och Johan Alfonsson, som i olika studier ägnat sig åt frågan om vad anställningstryggheten betyder för de arbetande. De båda kommenterade också Glavås bok.
 

Seminarium 2018-04-19: Jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet
I anslutning till framväxten av #metoo-rörelsen arrangerar Centrum för global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning ett gemensamt seminarium kring jämställhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vid seminariet redovisas aktuell forskning från Sverige såväl som från Danmark och Norge. Den inledande föreläsningen tar upp jämställdhet som ett attraktivt värde i organisationer. Sedan behandlas bl.a. utbredning och konsekvenser av sexuella trakasserier samt verktyg för att förebygga och hantera sådana. Avslutningsvis presenterar HR-föreningen sin syn på vad som kan göras.

Se inspelning ifrån seminariet

Seminarium 2018-03-28: Arbetsvillkor och arbetssituation för anställda i bemanningsbranschen
Bemanningsbranschen är fortfarande liten i Sverige – den rymmer ungefär 1,5 procent av alla anställda – men den har vuxit snabbt de senaste åren. Villkoren och situationen för dem som är anställda i bemanningsföretag är ofta föremål för diskussion men är mindre väl genomlysta i forskningen. Det finns emellertid en del intressanta studier och vid detta seminarium redovisade några forskare från olika discipliner och lärosäten sina resultat. Dessutom gav företrädare för branschen och för fackföreningarna sina perspektiv och synpunkter.

Seminarium 2018-02-05: Konflikträtten i den svenska modellen
Den svenska regeringen har nyligen tillsatt en utredning om konflikträtten. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn där arbetsgivaren inte vill teckna avtal med det största fackliga förbundet, Hamnarbetarförbundet, eftersom man redan har ett avtal med Transportarbetarförbundet som till skillnad från Hamnarbetarförbundet tillhör LO. Här ställs flera principiella frågor på sin spets och vårt seminarium syftar till att belysa dessa frågor historiskt och arbetsrättsligt. Bland de medverkande finns både experter och ett par aktörer som har en roll i konflikten i Göteborg.

2017

Seminarium 2017-12-06: Arbetsmarknad och utbildning
Förhållandet mellan arbetsmarknad och utbildning förefaller få allt större vikt i samhället. Har folk rätt utbildning för de jobb som finns?  Hur lätt eller svårt är det att fylla platserna på olika yrkesutbildningar? I vilken utsträckning finns det en överutbildning? Vilka särskilda utbildningsinsatser behövs för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden? Vid detta seminarium fick vi lyssna till fyra personer vilka med bas i egen forskning delade med sig av sin kunskap vad gäller relationen mellan arbetsmarknad och utbildning.

Seminarium 2017-11-28: Flexibilitet och arbetstid

Vid seminarium belyste forskare från olika discipliner och lärosäten en rad frågor kring flexibilitet och arbetstid. Till att börja med gav gavs en översiktlig bild av hur arbetstiderna i europeiska länder gestaltar sig och har förändrats. Ett typiskt mönster är att inträdet i arbetslivet nu sker högre upp i åldrarna samtidigt som många lämnar tidigare än förut. Vi kan också se betydande skillnader i fråga om arbetstider och preferenser vad gäller sådana, bl.a. mellan män och kvinnor och mellan grupper i olika faser i livet. En annan fråga som togs upp avser tidslig och rumslig tillgänglighet för arbete och familj under den nu pågående digitaliseringsprocessen i arbetslivet.

Deltidsarbete kan vara ett sätt att få större utrymme för familjeangelägenheter, men det finns också andra motiv − vilket redovisades i en annan presentation på seminariet. En aspekt är så kallad hyvling, dvs. att arbetsgivaren av olika skäl minskar antalet arbetstimmar i medarbetarnas anställningskontrakt för att få fler som arbetar vid specifika och ofta obekväma tillfällen.
 

Konferens 2017-11-15-17: Immigation and Labour Market Integration
Den 15-17 november 2017 anordnade WE en internationell konferens på temat "Immigation and Labour Market Integration".
Läs artikel om konferensen här  Läs mer på konferenshemsidan
 

Seminarium 2017-11-07: Prisutdelning och seminarium kring den göteborgska arbetsmarknaden
A-kassornas samorganisation (SO) delar återkommande ut ett pris för bästa vetenskapliga publikation som rör arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och andra arbetsmarknadsfrågor. Priset gick i år till Patrik Vulkan, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, och Carlo Michael Knotz, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Prisutdelningen skede i Göteborg och i anslutning till ceremonin gavs en föreläsning av Anders Nilsson; ”Nära Västerhavet blåser det alltid – om den göteborgska arbetsmarknaden”.

Seminarium 2017-10-02: The challenges of fair assessments in the sickness insurance system – international and Swedish perspectives
Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair assessments. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments.

Lecturer: Ben Baumberg Geiger, Senior Lecturer in Sociology and Social Policy at the University of Kent; Sara Stendahl, professor at the Department of Law at the university of Gothenburg.

Arranged in cooperation with the research program New Ways at Social Medicine and Epidemiology, University of Gothenburg.

Seminarium 2017-06-15: Arbetslöshet och arbetskraftsbrist
Arbetslösheten har under lång tid varit hög i Sverige, men nu sjunker den rejält för första gången på länge. Det råder faktiskt brist på arbetskraft inom många yrken och sektorer, vilket betyder att många har lätt att få jobb. Ändå är arbetslösheten väsentligt högre än vad som var normalt för några decennier sedan. Obalansen tillgång och efterfrågan på arbetskraft, mellan arbetslöshet och arbetskraftsbrist, utgör en av de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden och det finns olika förslag om hur den ska tacklas.

Två gånger om året levererar Arbetsförmedlingen prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Den 13 juni offentliggjordes den första av 2017 års prognoser och på detta seminarium, två dagar därefter, redovisade Håkan Gustavsson och Andreas Mångs, prognoschef respektive analytiker på Arbetsförmedlingen, vad som har skett under senare tid och vad som kan förväntas framöver.

Seminarium 2017-05-09: Helping Displaced Workers back to work
Paul Swaim, economist at the OECD, presented an OECD study on the topic Helping Displaced workers back to work - Policy Lessons from 9 Country Case Studies. The emphasis in these country studies is on the role governments play in the areas of prevention (i.e., avoiding excessive layoffs) and the provision of adjustment assistance to workers whose jobs cannot be preserved.

Seminarium 2017-04-26: 6 timmars arbetsdag - Arbetstidsförkortningen vid Svartedalens äldrecentrum: Redovisning och diskussion av slutrapporten
Vid Svartedalens äldreboende i Göteborg har det under nästan två år bedrivits ett försök med 6 timmars arbetsdag för undersköterskor. Följeforskaren Bengt Lorentzon har gjort en utvärdering av detta försök. Studien belyser vad sextimmarsdagen betytt för undersköterskorna och för dem som verksamheten är till för, men också kostnaderna för försöket. Vid seminariet presenterade Lorentzon de viktigaste resultaten och en forskare kommenterade rapporten.

Filmer från seminariet:   Del 1   Del 2

Ansökningsseminarium 2017-03-24: Samhällsorientering för migranter som integrationsverktyg - En tvärvetenskaplig studie av teori och praktik i tre storstadskommuner
Välkommen till ett ansökningsseminarium med Marie Carlson, professor i sociologi, som erhållit ett planeringsbidrag ifrån WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till forskningsfinansiärer inom området immigration och arbetsmarknad. Carlson och hennes kollegor är intresserade av att undersöka hur samhällsorientering för migranter kan fungera som ett integrationsverktyg för att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv.
 

Seminarium 2017-02-27: Lagstadgat anställningsskydd och tidsbegränsade anställningar
Lagstadgat anställningsskydd och tidsbegränsade anställningar hänger ihop med varandra såtillvida att arbetsgivaren kan bli mer benägen att inrätta tillfälliga jobb om lagstiftningen är sträng – förutsatt förstås att tidsbegränsning tillåts. I Sverige har andelen anställda med tillfälliga jobb ökat avsevärt sedan början av 1990-talet, men utvecklingen tycks ha planat ut under de senaste åren.  Forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap presenterade vid seminariet de senaste trenderna och diskuterade frågor som Är tidsbegränsad anställning en språngbräda till fastare förankring på arbetsmarknaden? Blir det svårare för vissa kategorier av arbetssökande att få arbete när reglerna om anställningsskydd är stränga?

Ansökningsseminarium 2017-01-20: Immigration och arbetsmarknad
Den 20 januari anordnar WE ett ansökningsseminarium, där forskare som har tänkt att skicka in ansökningar till olika forskningsfinansiärer kopplat till området immigration och arbetsmarknad/arbetsliv kan få möjlighet att presentera sin ansökan för varandra först och få feedback på ansökningar innan de skickas in till forskningsfinansiärer.

2016
 

Seminarium 2016-12-08: Flyktingkrisen och den svenska modellen
Hösten 2015 hamnade "flyktingkrisen" i centrum för uppmärksamheten i vår del av världen. Men flyktingkrisen är bara ett akut uttryck för en allmän tendens i vår tid. Migrationen ökar både inom och mellan länder och världsdelar. Sett i ett globalt perspektiv finns en ekonomisk rationalitet i detta. Drivkraften är människors strävan efter ett bättre liv. Stora folkomflyttningar är en del av vår tids strukturomvandling. Den 8 december arrangerade WE ett seminarium som baseras på den nyutkomna boken ”Flyktingkrisen och den svenska modellen” av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Forskarlunch 2016-11-29: Immigration och arbetsmarknad
WE anordnar ett lunchseminarium för forskare som i början av 2017 avser att ansöka om projektmedel för forskning inom området immigration och arbetsmarknad/arbetsliv. Tilltänkta finansiärer kan t.ex. vara Forte eller Riksbankens jubileumfond. En ambition är att vi vill stimulera samarbete mellan forskare från olika discipliner.

Seminarium 2016-10-18: Makt och inflytande i arbetslivet
Makt och inflytande i arbetslivet är titeln på en under år 2016 utkommen bok. I denna diskuterar en rad författare svårigheter och möjligheter för människor på våra arbetsplatser att kunna påverka sina anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Man tar också upp den förändrade situationen för arbetslivsforskningen. Vid det här seminariet presenterade några av författarna sina bidrag till boken.

Seminarium 2016-10-11: Fackliga utmaningar
Fackföreningarna i många länder står i dag inför stora utmaningar. Det kan handla om svårigheterna att rekrytera medlemmar och om problem med avseende på deras engagemang i transnationellt fackligt samarbete. En rad andra kniviga utmaningar finns också på agendan. Samtidigt finns det fackliga organisationer med stark framtidsoptimism, inte minst därför att man har rejält stigande medlemsantal. Vid detta seminarium bidrog både forskare och fackliga representanter  med presentationer av hur de ser på situationen.

Seminar 2016-09-15 Research on Immigration and Labor Market Integration
We have recently seen large inflows of immigrants to many countries in Europe. A crucial question is whether immigrants can get a job or remain inactive. Against this background and given what we already know about immigrants’ employment opportunities, this seminar tried to identify the most urgent issues for research to address. It focuses on the experiences from Germany, Norway, Denmark and Sweden.

Seminarium 2016-06-12 Arbetsrätt under debatt
Delar av den svenska arbetsrätten har gång på gång ifrågasatts. Seminarium gav perspektiv på några centrala teman i den debatt som nu försiggår. En av föreläsarna tog upp EU-domstolens s.k. Lavaldom – som kom efter det att fackförbundet Byggnads satt det lettiska företaget Laval un partneri i blockad i Vaxholm – och dess konsekvenser för den svenska avtalsmodellen. Den andra föreläsningen inriktade sig på lagen om anställningsskydd. Framför allt diskuterades turordningsreglerna i lagen och möjligheterna till tidsbegränsade anställningar.

Seminarium 2016-05-11 Arbete, hälsa och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga och många blir sjukskrivna på grund av psykosociala faktorer och stress i arbetslivet. En fråga som man då kan ställa sig är om arbetet verkligen kan vara bra för hälsan. Vi har också kännedom om att sjukfrånvaron ser olika ut i olika grupper. Seminariet bjöd på två intressanta föredrag:

Is work good for your health? Marit Knapstad, Ph.d. och postdoktor vid Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og vid Folkehelseinstituttet

Interseksjonalitet - en teoretisk konstruksjon eller nyttig i forskning på sykefravær og uføretrygd. Inger Haukenes Ph.d. och postdoktor vid Folkehelseinstituttet, Bergen, Norge och seniorforsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, Bergen, Norge med titeln
 

Seminarium 2016-04-21 Arbetstidsförkortning i Göteborg: Resultat från två studier

Två arbetsplatser i Göteborg har infört arbetstidsförkortning under en begränsad tid. Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen driver ett försök med 6 timmars arbetsdag för undersköterskor vid Svartedalens äldrecentrum och en operationsavdelning på Sahlgrenska sjukhuset har infört förkortad arbetstid för sjuksköterskor. Syftet med seminariet var att presentera och diskutera utvärderingar från dessa två arbetsplatser

Del 1: Arbetstidsförkortning och återhämtning - resultat från en kvalitativ studie
PresentationFilm

Del 2: 12 månader med 6 timmar

PresentationFilm

Seminarium 2016-03-01 Myter och fakta om immigration och arbetsmarknad
Strömmen av människor till Sverige har som bekant varit mycket stor under det senaste halvåret. Även om det av olika skäl skett en minskning på sista tiden, kommer inflödet av flyktingar och andra invandrare att fortsätta i betydande skala. Själva mottagningen av nyanlända är förknippad med flera problem som måste lösas akut. På längre sikt är en central fråga huruvida invandrare integreras i arbetslivet. För att uppnå positiva resultat behövs väl underbyggd kunskap om hur förutsättningarna ser ut, både beträffande vad de som kommer har med sig i bagaget och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det är angeläget att inte myter av olika slag får spridning. Detta seminarium ska med hjälp av personer som har kunskap om invandring och arbetsmarknad presentera realistiska bilder av den rådande situationen.

Uppföljningsmöte 2016-01-13: Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar
Vid WE-mötet den 16 november om ”Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar” beslutade vi att ha ett uppföljande möte den 13 januari för att kunna fortsätta diskussionen om forskningsansökningar inom området (till Forte, RJ, VR m.fl.) och se hur WE eventuellt skulle kunna stötta. Vi planerar även att anordna seminarium under våren på temat ”myter och fakta om invandring och arbetsmarknaden” samt att bjuda in till ett mer forskarfokuserat seminarium i mars kring ”Immigration och arbetsmarknadsintegration”. Till dessa två seminarier tar vi gärna emot vi förslag på föreläsare, nationella såsom internationella.
 

2015

Seminarium 2015-11-16: Invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar
Om invandring och arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar som exempelvis arbetsmarknadens roll i invan­drarnas integrationsprocess, åtgärder som främjar invandrarnas etablering på arbetsmarknaden och cirkulär arbetskraftsmigration. Syftet med seminariet var att samla forskare från olika områden till en diskussion om forskningsbehov om invandring och arbetsmarknad, för att påbörja ett arbete med att utveckla göteborgskt, svenskt, nordiskt och europeiskt forskningssamarbete på detta tema.

Workshop 2015-10-22: Arbetslivsforskning
Forskare ifrån Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan möts för att diskutera arbetslivsforskning.

Seminarium 2015-10-13: Från gruvstrejk 1969-70 till löntagarfonder 1983: Historiska, sociologiska och fackliga perspektiv på tidens arbetslivsreformer
Under 1970-talet genomfördes en lång rad reformer i det svenska arbetslivet. Detta skedde mot bakgrund av en radikalisering av arbetare och andra anställda. I stor utsträckning ägde förändringarna rum genom lagstiftning.  Seminariet syftade till att ge historiska perspektiv på de reformer som blev till under 1970-talet och som sedan dess spelat stor roll för arbetslivets utveckling i Sverige.

Seminarium 2015-10-06: Arbetstider och hälsa
Både offentliga sektorn och privata företag är i behov av att personal arbetar på oregelbundna arbetstider. Många måste också arbeta övertid för att arbetsuppgifterna ska klaras av. Seminariet presenterar och diskuterar hur oregelbundna arbetstider och övertid kan påverka hälsan och hur man kan förebygga de problem som riskerar att uppstå.

Seminarium 2015-09-30: Research on Work and Employment at the University of Gothenburg: Some Examples
Issues of work and employment are subject to a lot of research at the University of Gothenburg. Researchers at different departments deal with topics such as work organization, restructuring of workplaces, the role of trade unions, job insecurity, health and wellbeing and many other matters. This seminar presented a small selection of the current research.

Seminarium 2015-09-03: Återgång i arbete – Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och förutsättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Under seminariet presenterades och diskuterades vilka förutsättningar det finns för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten i dessa processer.

Seminarium 2015-05-28: Löneskillnader mellan kvinnor och män
I Sverige som ofta anses ha kommit långt när det gäller jämställdhet tycks det vara svårt att åstadkomma någon förändring av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En rad andra länder har numera mindre skillnader. Vid detta seminarium kommer två framstående forskare att presentera sina tankar om hur utvecklingen ska förklaras.

Seminarium 2015-04-13: Fortsätta jobba eller gå i pension?
Seminarium med forskare vid centrumbildningen AGECAP om äldres förmåga att fortsätta arbeta. Medverkande: Ewa Wikström, docent, och Rebecka Arman, universitetslektor, Handelshögskolan: ”Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering – en interventionsstudie”. Boo Johansson, professor och Magnus Lindvall, universitetsektor, Psykologiska institutionen: ”HEARTS-studien: Ett psykologiskt perspektiv på övergång och anpassning vid pensionering”. Björn Halleröd, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap:
”’Should I Stay or Should I Go’ – om viljan och förmågan till ett långt arbetsliv”

2014

Seminarium 2014-12-02: Unemployment in a European Perspective
In this seminar, two researchers, Per Kongshøj Madsen, Professor of Economics at Aalborg University and Johannes Lindvall, Professor of Political Science at Lund University, presented their analyses of the labour market situation in Europe.

Seminarium 2014-12-01: Work and Mental Health - sick-leave and return to work
A seminar with Ute Bültmann and Gunnel Hensing. Ute Bültmann is Professor of Work and Health at University of Groningen, the Netherlands. Her research focuses in particular on workers with mental health problems and their possibilities of returning to work. Gunnel Hensing is Professor of Social Medicine, University of Gothenburg. The focus of her research is about understanding and explaining the associations between psychiatric disorders and sickness absence.

Seminarium 2014-11-12: Hur blir det med jobben och arbetslösheten? Fyra forskare/analytiker ger sin bild av utvecklingen på arbetsmarknaden
Medverkande: Malin Junestav, analytiker, Försäkringskassan, Stockholm,  Tord Strannefors, prognoschef, Arbetsförmedlingens huvudkontor, Rune Åberg, professor, sociologiska institutionen, Umeå universitet samt Oskar Nordström Skans, professor, nationalekonomiska inst., Uppsala universitet.

Seminarium 2014-11-10: Samverkande Samordning – ett sätt att lösa arbetsmarknadspolitikens dysfunktionella problem?
Seminarium om möjliga samverkansformer för myndigheter utifrån ett individperspektiv. Medverkande: Ylva Norén Bretzer, lektor i offentlig förvaltning, Kerstin Bartholdsson, lektor i offentlig förvaltning, Kerstin Alnebratt medförfattare till rapporten Samordning – kittet i välfärdsbygget från tankesmedjan Tiden, där verksamheten i de 83 samordningsförbunden presenteras, samt Kristina Holmgren, docent i folkhälsovetenskap, samtliga från Göteborgs universitet.

Workshop 2014-09-29: GU och Chalmers forskare diskuterar hållbart arbetsliv
En grupp forskare vid GU och Chalmers träffas för att diskutera hållbart arbetsliv. Utkomst av workshopen blev att gruppen bestämde sig för att göra en ansökan om planeringsanslag till Vinnova på temat ”Hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv”.

Seminarium 2014-09-17: Sårbara anställda och strukturomvandling
I den här workshopen diskuterades konsekvenserna av strukturomvandling för de kanske mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden: ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer med begränsad arbetsförmåga. Medverkande: Ola Bergström, Professor i företagsekonomi, Vedran Omanovic, PhD i företagsekonomi, Tomas Berglund, Docent i sociologi, samtliga från Göteborgs universitet.

Seminarium 2014-09-04: EU-migranter på den svenska arbetsmarknaden: Vad vet vi?

På seminariet diskuterades bland annat omfattningen av invandringen från den Europiska Unionens medlemsländer till Sverige och hur det har gått för dem på den svenska arbetsmarknaden. Seminariet behandlade också frågan om hur denna typ av invandring kan ha påverkat Sveriges ekonomi och välfärdsutgifter. Medverkande: Erik Bengtsson, PhD Ekonomisk Historia, Joakim Ruist, PhD Internationell Migration samt Karin Zelano, Doktorand Statsvetenskap, samtliga från Göteborgs universitet.

Seminarium 2014-06-18: Varför har Försäkringskassan tappat i förtroende och kan man göra något åt det?
Varför är Försäkringskassan så impopulär, och vad kan man göra åt det? En mångvetenskaplig projektgrupp som representerar discipliner vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet belyste det senaste årtiondets låga förtroende för Försäkringskassan ur olika infallsvinklar.

Seminarium 2014-05-16: valuaABLE - Vulnerable young people at the European Labour Market - Policy, Practice, Citizenship
Ansökningsseminarium med Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, som erhållit ett planeringsbidrag från WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till Horizon 2020 inom WE:s forskningsområde.

Seminarium 2014-05-15: Youth Job Insecurity, Unemployment and Exclusion – Causes, Consequences and Cures
Ansökningsseminarium med Björn Halleröd och Tomas Berglund, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, som erhållit ett planeringsbidrag från WE vilket delats ut i syfte att stödja ansökningar till Horizon 2020 inom WE:s forskningsområde.

Forskarlunch 2014-05-07: Hur kan vi utveckla arbetslivsforskningen genom interdisciplinär dialog och samarbete?
Arbetslivsforskning är en multidisciplinär verksamhet. Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) bjöd in till lunchseminarium för att samla forskare från olika discipliner till en diskussion om forskningsdesign och metoder i studierna av arbetslivet.

Seminar 2014-04-29: Stress and mental disorder – the impact of work organisation and leadership
An open seminar with Stephen Stansfeld, London School of Medicine and Dentistry and Gunnar Ahlborg, Institute of Stress Medicine, Gothenburg.

Hearing 2014-04-09: Hearing om ålder, arbete och pension
På Göteborgs universitet pågår mycket forskning om den åldrande befolkningen och dess effekter på arbetsmarknaden. Vad säger forskningen om våra möjligheter att fortsätta jobba upp i åren? Vad innebär ett uthålligt arbetsliv? Vad händer i samhället om några kan, och vill, arbeta längre och blir rikligt belönade, medan andra tvingas till tidig pension på grund av dålig hälsa eller arbetslöshet?

Seminarium 2014-01-09: Tvärvetenskapligt forskarseminarium om Decent work/ Anständiga arbetsvillkor

Ett seminarium som anordnades i samarbete med Arbets- och miljömedicin med syftet att samla forskare från olika områden till en diskussion om forskningsbehov med avseende på anständiga arbetsvillkor, för att påbörja ett arbete med att utveckla göteborgskt, svenskt, nordiskt och, på sikt, europeiskt samarbete på detta tema. Läs mer

 

2012


Seminarium 2012-11-20: Tre centrala utmaningar för svenska välfärden

I november 2012 anordnade WE heldagsseminariet Tre centrala utmaningar för den svenska välfärden - arbetsmarknaden för de unga, de äldre, de utrikes födda. Läs mer

Seminarium 2012-04-19: Age Management
Finska professor Juhani Ilmarinen föreläser på temat Age Management.

Seminarium 2012-04-03: De äldre på arbetsmarknaden
Forskare ifrån GU och Chalmers möts på Jonsereds herrgård för att diskutera vidare kring FAS-utlysningen om programstöd inom området "De äldre på arbetsmarknaden". Ambitionen är att gå in med en ansökan.

Forskarmöte 2012-03-20: Om den äldre arbetskraften
Möte med forskare ifrån GU och Chalmers angående FAS utlysning om programstöd för forskning om den äldre arbetskraften.

Kalender

Till kalendern

WE sändlista

Vill du få mailutskick om kommande WE seminarier mm?

Prenumerera på utskick från WE

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2019-03-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?